Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11/2014

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11/2014 

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 5 Thường niên: Là muối, là ánh sáng

 Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin

– Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Con đường Tân Dự Tòng

– Toà Thánh Vatican bắt đầu tổng hợp các bản trả lời câu hỏi về gia đình

– Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng quản trị Đại học Notre-Dame

– Đức Thánh Cha bổ nhiệm quyền Chủ tịch Cơ quan Giám sát tài chính Vatican

– Đức hồng y Maradiaga giải thích về cải tổ.

 

WHĐ

Tin liên quan