Linh mục Giuse-Maria Nguyễn Phi Long, Giám phụ tỉnh  dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ.
GIA ĐÌNH BẮC NINH
HẢI NGOẠI


Lm Vincent Nguyễn An Ninh, đại diện GM & Gia Đình Bắc Ninh tại Hoa Kỳ.


Cha Nguyễn Đình Đệ, linh hướng GĐBN Bắc California


Cha Chu Ngọc Thành, linh hướng GĐBN Houston-Texas


Cha Nguyễn Đức Dũng, linh hướng GĐBN Nam California

 

 

 

TÂM TÌNH

Mừng Tân Giám Mục
Thương Tiếc Chủ Chăn
Thơ Chúc Xuân
Tâm Tình Cha
Tình Nhiệm Mầu

Tâm Tình 32 năm với GĐBN

 

CHI HỌ WASHINGTON
Hội trưởng: Ông Lê Văn Bình
Điện thoại:(206) 830-0216
   
CHI HỌ NAM CALIFORNIA
Hội trưởng: Anh Nguyễn Đức Long
Điện thoại: (714)636-0871
 
CHI HỌ BẮC CALIFORNIA
Hội trưởng: Ông Trần Văn Tiến
Điện thoại: (408) 238-7953

CHI HỌ HOUSTON, TEXAS
Hội trưởng: Anh Trần Mạnh Quyền
Điện Thoại: (281) 313-2957
 
CHI HỌ ARLINGTON, TEXAS
Hội trưởng: Ô. Hoàng Dương Kiểm
Điện thoại: (817) 299-9095
CHI HỌ AUSTIN, TEXAS
Hội trưởng: Bà Triều Giang
Điện thoại:
 
CHI HỘI GIA NÃ ĐẠI
Hội trưởng: Ông Nguyễn Văn Khoản
Điện thoại:
CHI HỌ NEBRASKA
Hội trưởng: Ô. Đinh Quang Nhượng
Điện thoại: (402) 477-3449
 
CHI HỌ DENVER, COLORADO
Hội trưởng: Ông Thân Văn Ban
Điện thoại: (303) 937-0531
CHI HỌ OKLAHOMA
Hội trưởng: Ông Nguyễn Văn Vọng
Điện thoại:
         
  DANH SÁCH LINH MỤC GỐC GIÁO PHẬN BẮC NINH TẠI HOA KỲ    
         
 
Cha cố Nguyễn Văn khấn, cựu đại diện
Bắc Ninh Hoa Kỳ

  Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng, cựu đại diện Bắc Ninh Hoa Kỳ
Cha Nguyễn Đức Trọng, cựu đại diện
Bắc Ninh Hoa Kỳ

 
Cha Chu Quang Minh, sáng lập viên GĐBN
Hoa Kỳ vào năm 198
1
  Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, cựu linh hướng GĐGPBN Nam California
Cha Nguyễn văn Thành, cựu linh hướng
GĐBN Nam California
 
             
       Tủ thuốc Nhân Ái

Những tác phẩm của
- Lm Chu Quang Minh, S.J.

     

 


LIÊN KẾT