Cha NGUYỄN ĐÌNH CHẾ (em cha Nguyễn Đình Đệ)
Cha NGUYỄN HƯƠNG NAM Cha NGUYỄN THIÊN CUNG
Thầy Già Anh THÔNG cha NGUYỄN THẾ HIỂN anh HÙNG điếc
anh TOẢN
Cha NGUYỄN HỮU LỄ
anh PHÓNG Cha CẢI (CẨM)
anh VIỆT
THÂN VĂN LUÂN anh NGUYỄN VĂN NHUỆ cha NGUYỄN HƯƠNG MẠNH
Cha NGUYỄN TRỌNG QUÝ Cha DINH ĐỒNG THƯỢNG SÁCH
Anh HÀM
Anh NGUYỄN HỮU ĐỨC
Cha NGUYÊN CÔNG HOÁN Anh BÙI VĂN TUYNH Anh THA Anh THỨC (HUY) Anh THÍNH
Anh CHI sẹo
Anh HÒA
Anh ĐỖ VĂN TRÚC
Thầy giáo DUNG
Thầy giáo AN Cha NGUYỄN HỒNG LẠC Cha NGUYỄN ĐĂNG TRÍ Anh NGUYỄN BÁ NHA Anh THIỆN
Anh ĐOÀN VĂN THỊNH
Anh NGUYỄN AN VƯỢNG
Anh TRƯƠNG MINH HÙNG Cha TÚC Anh VÂN Cha THÂN TOÀN VŨ
Anh VŨ QUÝ THẾ Anh BÁI
Anh PHAN
Anh PHÁN Anh NHƯỢNG Cha Gioakim NGUYỄN VĂM LIÊM NGUYỄN VĂN YÊN Cha Ban Anh NGUYỄN TIẾN THỊNH Cha Chính BẢO
Anh BÍCH Cha TÔN (HIỂU)
Đức Cha HOÀNG VĂN ĐOÀN Cha THI
NGUYỄN VĂN HUYỀN NGUYỄN VĂN NHÀN
Cha HOAN
Cha VIÊN