Cha Vinh, Cha Ninh và Cha Vinh trước mộ Đức Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Giáo dân Việt Nam từ Hoa Kỳ viếng mộ Đức cố Giuse-Maria Nguyễn Quang Tuyến.

Cha Ninh và phái đoàn giáo dân Việt Nam từ Hoa Kỳ viếng mộ Đức Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến