Home »

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Số: 125/2007/ CV-TGM

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHONG CHỨC PHÓ TẾ

 

Văn phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng báo tin.

Quý thầy:

1. Giuse Lê Quốc Chinh, sinh ngày 26/02/1974, họ Đồng Nhân, Ngô Khê, GP Bắc Ninh

2. Giuse Trần Văn Chỉnh, sinh ngày 20/02/1973, họ Gò Hu, xứ Đồng Chương, GP Bắc Ninh.

3. Giuse Hà Mạnh Hoàn, sinh ngày 14/12/1974, tại Họ Chanh, xứ An Tràng, GP. Bắc Ninh.

4. Andrê Nguyễn Quang Phúc, sinh ngày 13/03/1973, tại họ Tiên Sơn, xứ Ngọ Xá, GP. Bắc Ninh.

5. Phanxiccô Xavier Bùi Quang Thuận, sinh ngày 23/01/1974, tại nhà xứ Lai Tê, xứ Lai Tê, GP. Bắc Ninh.

6. Giuse Nguyễn Như Định, sinh năm 1953, giáo xứ Xóm Chiếu, Gp. Thành Phố Hồ Chí Minh.

7. Đa-minh Nguyễn Minh Tân, sinh ngày 02/09/1971, tại nhà xứ Nhã Lộng, xứ Nhã Lộng, GP. Bắc Ninh.

8. Giuse Hoàng Trọng Hựu, sinh ngày 05/10/1952, tại nhà xứ Lai Tê, xứ Lai Tê, GP. Bắc Ninh.

 

Sẽ được Đức Tổng Giám Mục phong chức Phó Tế vào lúc: 05g ngày 24 tháng 08 năm 2007, tại nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh.

Xin Quý cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ và anh chị Em giáo dân cầu nguyện cho các Tiến chức được nhiều ơn thánh để chu toàn nhiệm vụ Phó Tế.

 

Bắc ninh, ngày 06 tháng 08 năm 2007

Kính báo

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

Lm.JB . Nguyễn Huy Long
Toà Giám mục Bắc Ninh,
Thành phố Bắc Ninh,
VIET NAM