Video Đức cha Cosma: Hành trình Tết Bính Thân và Tuần Thánh năm 2016

Phần 1: Hành trình Tết Bính Thân

YouTube player

Phần 2:  Hành trình Tuần Thánh năm 2016

YouTube player

TTGP BN