Home / Suy niệm / Tam nhật Vượt Qua: Hiệp hành cùng Chúa bước qua

Tam nhật Vượt Qua: Hiệp hành cùng Chúa bước qua

TAM NHẬT VƯỢT QUA: HIỆP HÀNH CÙNG CHÚA BƯỚC QUA

Thứ Năm Tiệc Ly, chúng ta cùng Chúa bước qua việc chăm lo cho bản thân, để bước ra phục vụ và chăm lo cho tha nhân.

Thứ Sáu Thương Đau, chúng ta cùng Chúa bước qua cả mạng sống mình để hy sinh vì yêu thương cứu người khác.

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, chúng ta cùng Chúa bước qua biên giới của sự chết để tiến vào sự sống mới đời đời. Alleluia!

Thế nên, Tam Nhật Vượt Qua, chúng ta hiệp hành bước vào trong tình thương cứu độ của Chúa, cùng Chúa chúng ta bước ra chăm lo cho tha nhân, nhờ Chúa chúng ta bước tới hưởng sự sống mới đời đời. Amen.

 

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

About admingdbn

Check Also

Bài tham luận THĐGM của tu sĩ Bắc Ninh