Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo +

“Chiến thắng trong bác ái”

(01/01/1900-18/08/1977)

Sinh ngày: 01/01/1900 tại Hà Thạch                 

Linh mục: 10/06/1933                                     

Bổ nhiệm Giám mục: 07/05/1955

Tấn phong Giám mục: 07/02/1956

Giám quản Tông tòa GP Bắc Ninh: 1955-1963

Qua đời: 18/08/1977

Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng