Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP +

(09/11/1874-14/10/1931)

Sinh ngày: 09/11/1874 tại Tây Ban Nha

Linh mục: 10/12/1893

Bổ nhiệm Giám mục: 10/08/1915

Tấn phong Giám mục: 16/01/1916

Đại diện Tông tòa GP Bắc (BN): 1925-14/10/1931

Qua đời: 14/10/1931

Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh