Home / Uncategorized / Tháng Mười – 2023

Tháng Mười – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới: Xin cho Thượng Hội Đồng thế giới về hiệp hành biết lắng nghe và đối thoại, ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một cách cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Đức Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Mẹ Maria, Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999. Concessio 17).

01 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28 ; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5) ; Mt 21,28-32. (X).

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Bổn mạng Giáo phận Bắc Ninh.

Cv 1,12-14 ; GI 4,4-7 ; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

Từ Phong + Trung Xuân chầu Thánh Thể.

Tr  17

   – 8

GIÁO HUẤN SỐ 45

ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

 “THỤ TẠO MỚI”

Bí tích Rửa Tội không những rửa sạch mọi tội lỗi, mà còn làm cho người tân tòng trở nên “một thụ tạo mới”, thành nghĩa tử của Thiên Chúa, “được thông phần bản tính Thiên Chúa”, thành chi thể của Đức Kitô và đồng thừa tự với Người, và thành đền thờ Chúa Thánh Thần.

Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho người chịu Phép Rửa ơn thánh hóa, ơn công chính hóa:

– làm cho người đó có khả năng tin vào Thiên Chúa, trông cậy Ngài và yêu mến Ngài nhờ các nhân đức đối thần;

– làm cho người đó có khả năng sống và hành động theo sự tác động của Chúa Thánh Thần nhờ các hồng ân của Chúa Thánh Thần;

– làm cho người đó tăng trưởng trong điều thiện hảo nhờ các nhân đức luân lý.

Như vậy, toàn bộ cơ cấu của đời sống siêu nhiên của Kitô hữu đều bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1265-1266).

02 Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10. Tr  18
03 Thứ Ba. Dcr 8,20-23 ; Lc 9,51-56. X  19
04 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8 ; Lc 9,57-62. Tr  20
05 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Faustina Kôwalska, trinh nữ. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 ; Lc 10,1-12. (Lễ thánh nữ: Ep 3,14-19 ; Mt 11,25-30). X  21
06 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục. Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung, cai đội, tử đạo † 1858. Br 1,15-22 ; Lc 10,13-16. X  22
07 Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Bổn mạng Hội Mân Côi Giáo phận Bắc Ninh. Cv 1,12-14 (hay GI 4,4-7) ; Lc 1,26-38. Tr  23
08 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 5,1-7 ; Pl 4,6-9 ; Mt 21,33-43.

Thọ Ninh + Thường Thắng chầu Thánh Thể.

X  24

 

GIÁO HUẤN SỐ 46

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ

Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta thành chi thể của Thân Thể Đức Kitô. “Chúng ta là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25). Bí tích Rửa Tội tháp nhập chúng ta vào Hội Thánh. Từ Giếng Rửa Tội, dân duy nhất của Thiên Chúa của Giao Ước Mới được sinh ra, dân này vượt lên trên mọi ranh giới tự nhiên hoặc nhân bản về dân tộc, văn hóa, chủng tộc và giới tính: “Tất cả chúng ta đều đã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1267).

09 Thứ Hai. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục. Gn 1,1-2,1.11 ; Lc 10,25-37. X  25
10 Thứ Ba. Gn 3,1-10 ; Lc 10,38-42. X  26
11 Thứ Tư. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).  Gn 4,1-11 ; Lc 11,1-4. (Lễ thánh giáo hoàng: Ed 34,11-16 ; Ga 21,15-17). X  27
12 Thứ Năm. MI 3,13-20a ; Lc 11,5-13. X  28
13 Thứ Sáu. Ge 1,13-15 ; 2,1-2 ; Lc 11,15-26.

KỶ NIỆM NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BẮC NINH 131 NĂM (1892-2023) VÀ 11 NĂM CUNG HIẾN (13.10.2012). Cử hành lễ trọng tại Nhà thờ Chính tòa, lễ kính trong các nhà thờ nhà nguyện của giáo phận. Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường.

X  29
14 Thứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo. Ge 4,12-21 ; Lc 11,27-28. X  30
15 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14 (hay Mt 22,1-10). (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

Ngọc Lâm + Dòng nữ Phaolô chầu Thánh Thể.

X  01   

– 9

GIÁO HUẤN SỐ 47

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ (tt)

Những người đã chịu Phép Rửa trở nên “những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng… làm hàng tư tế thánh” (1 Pr 2,5). Nhờ bí tích Rửa Tội, họ được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vào sứ vụ tiên tri và vương đế của Người, họ là “dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi họ ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2,9). Bí tích Rửa Tội cho họ tham dự vào chức tư tế cộng đồng của các tín hữu.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1268).

16 Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu. Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ. Rm 1,1-7 ; Lc 11,29-32 X  02
17 Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phanxicô Isidore Gagelin Kính, linh mục, tử đạo † 1833. Rm 1,16-25 ; Lc 11,37-41. Đ  03
18 Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2 Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9. Đ  04
19 Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục. Rm 3,21-30 ; Lc 11,47-54. X  05
20 Thứ Sáu. Rm 4,1-8 ; Lc 12,1-7. X  06
21 Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18 ; Lc 12,8-12. X  07
22 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 45,1.4-6 ; 1 Tx 1,1-5b ; Mt 22,15-21.

Chúa nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr). (Không cử hành lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).

Chũ + Thường Lệ chầu Thánh Thể.

X  08

GIÁO HUẤN SỐ 48

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO HỘI THÁNH

LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ (tt)

Người đã chịu Phép Rửa đã trở thành phần tử của Hội Thánh, họ không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Từ nay, họ được mời gọi để phục tùng lẫn nhau và phục vụ người khác trong sự hiệp thông của Hội Thánh, được mời gọi “vâng lời và phục tùng” các vị lãnh đạo của Hội Thánh với lòng kính trọng và quý mến. Cũng như bí tích Rửa Tội là nguồn mạch của các trách nhiệm và bổn phận, người chịu Phép Rửa cũng được hưởng các quyền lợi trong lòng Hội Thánh: được lãnh nhận các bí tích, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và được nâng đỡ bằng các trợ giúp thiêng liêng khác của Hội Thánh.

Những người đã chịu Phép Rửa, “được tái sinh làm con Thiên Chúa (nhờ bí tích Rửa Tội), có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà họ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua Hội Thánh” và tham dự vào hoạt động tông đồ và truyền giáo của dân Thiên Chúa.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1269-1270).

23 Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, linh mục. Thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thị vệ, tử đạo † 1833. Rm 4,20-25 ; Lc 12,13-21. X  09
24 Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục. Thánh Giuse Lê Đăng Thị, cai đội, tử đạo † 1860. Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 ; Lc 12,35-38. X  10
25 Thứ Tư. Rm 6,12-18 ; Lc 12,39-48. X  11
26 Thứ Năm. Rm 6,19-23 ; Lc 12,49-53. X  12
27 Thứ Sáu. Rm 7,18-25a ; Lc 12,54-59. X  13
28 Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, linh mục, tử đạo † 1798. Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19. Đ  14
29 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 22,20-26 ; 1 Tx 1,5c-10 ; Mt 22,34-40.

CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng  (Tr). Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (x. Những điều cần biết trước. X, 1, tr 16).  Kh 7,2-4.9-14 ; 1 Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

Phong Cốc + Yên Lễ chầu Thánh Thể.

X  15

GIÁO HUẤN SỐ 49

MỐI DÂY BÍ TÍCH CỦA SỰ HỢP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Bí tích Rửa Tội đặt nền tảng cho sự hiệp thông giữa tất cả các Kitô hữu, kể cả với những người chưa hoàn toàn hiệp thông với Hội Thánh Công giáo: “Thật vậy, những người tin vào Đức Kitô và đã chịu Phép Rửa đúng nghi thức, vẫn hiệp thông một cách nào đó với Hội Thánh Công giáo, tuy là sự hiệp thông không hoàn hảo…. Đã được công chính hóa nhờ đức tin khi chịu Phép Rửa, những người đó đã được tháp nhập vào Đức Kitô, vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu và xứng đáng được các con cái của Hội Thánh Công giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa”. “Vậy bí tích Rửa Tội là mối dây bí tích liên kết cách chặt chẽ sự hợp nhất giữa tất cả những người đã được tái sinh nhờ bí tích đó”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1271).

30 Thứ Hai. Rm 8,12-17 ; Lc 13,10-17. X  16
31 Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21. X  17

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1