Thường huấn Ban hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ

Chủ đề: Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Thời gian và địa điểm:

THỨ NGÀY GIÁO HẠT ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI 26.02.2024 NỘI BÀI Nhà xứ Bến Đông
THỨ BA 27.02.2024 VĨNH PHÚC Nhà xứ Hữu Bằng
THỨ TƯ 28.02.2024 TUYÊN QUANG Nhà xứ Đồng Chương
THỨ NĂM 29.02.2024 THÁI NGUYÊN Nhà xứ Đại Từ
THỨ SÁU 01.03.2024 BẮC GIANG Nhà xứ Bắc Giang
THỨ BẢY 02.03.2024 BẮC NINH Nhà xứ Tử Nê

 

Thời biểu: 

Thời gian Nội dung Ghi chú
7:30 Ghi danh Theo giáo họ giáo xứ
8:30 – 9:15 Tiết I Cha quản hạt sở tại huấn dụ
9:15 – 9:30 Giải lao
9:30 – 10:15 Tiết II Cha Simon Hòa
10:15 – 10:30 Giải lao
10:30 – 11:15 Tiết III Cha Fx Thắng
11:30 – 13:15 Cơm trưa – Nghỉ trưa
13:30 – 14:15 Tiết IV Cha Gioakim Thành
14:15 – 14:30 Giải lao
14:30 – 15:15 Tiết V Hội thảo
15:30 THÁNH LỄ TẠ ƠN

Bắc Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Linh mục phụ trách

Giuse Nguyễn Văn Phong