Home / Uncategorized / Tháng Bảy – 2023

Tháng Bảy – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể: Xin cho những người Công giáo biết đặc biệt coi trọng việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó có thể biến đổi sâu xa mối tương giao giữa con người với nhau và giúp họ gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa và anh chị em mình.

01 Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15 ; Mt 8,5-17. X  14   – 5  
02 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2 V 4,8-11.14-16a ; Rm 6,3-4.8-11 ; Mt 10,37-42.

An Tràng + Thái Nguyên chầu Thánh Thể.

X  15

GIÁO HUẤN SỐ 32

RỬA TỘI CHO NGƯỜI THÀNH NIÊN (tt)

Thời kỳ dự tòng, hoặc thời gian huấn luyện các dự tòng, có mục đích giúp đương sự, khi đáp lại sáng kiến của Thiên Chúa và hợp nhất với một cộng đoàn Hội Thánh, có thể hối cải và làm cho đức tin của mình được trưởng thành. Đây chính là việc huấn luyện “toàn bộ đời sống Kitô giáo”, nhờ đó, “các môn đệ được kết hợp với Đức Kitô là Thầy của mình. Như vậy các dự tòng phải được khai tâm cách thích đáng về mầu nhiệm cứu độ, và về việc thực hành luân lý của Tin Mừng, và nhờ các nghi thức thánh thiêng được tuần tự cử hành theo từng giai đoạn, họ được dẫn vào đời sống đức tin, đời sống phụng vụ và đời sống bác ái của dân Thiên Chúa”.

Những người dự tòng “đã được kết hợp với Hội Thánh rồi, đã là người nhà của Đức Kitô rồi và thường đã sống một đời đức tin, đức cậy và đức mến rồi”. Họ được “Mẹ Hội Thánh yêu thương chăm sóc như con cái mình rồi” (CĐ Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 14).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1248-1249).

03 Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Philípphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo † 1853. Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29. Đ  16
04 Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha. Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo † 1838. St 19,15-29 ; Mt 8,23-27. X  17
05 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục. St 21,5.8-20 ; Mt 8,28-34. X  18
06 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo. St 22,1-19 ; Mt 9,1-8.

Tưởng nhớ cha Vinh Sơn Mai Viết Long (tạ thế ngày 6-7-2022).

X  19
07 Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19 ; 24,1-8.62-67 ; Mt 9,9-13. X  20
08 Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29 ; Mt 9,14-17. X  21
09 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10 ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).

Cẩm Giang + Tiên Nha chầu Thánh Thể.

X  22

GIÁO HUẤN SỐ 33

RỬA TỘI CHO THIẾU NHI

Vì được sinh ra với bản tính con người sa ngã và hoen ố do nguyên tội, các thiếu nhi cũng cần được tái sinh trong bí tích Rửa Tội, để chúng được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và được đưa vào miền tự do của các con cái Thiên Chúa mà tất cả mọi người được mời gọi. Tính cách hoàn toàn nhưng không của ơn cứu độ được biểu lộ cách đặc biệt trong bí tích Rửa Tội cho các thiếu nhi. Vì vậy Hội Thánh và cha mẹ em nhỏ, nếu không cho em được Rửa Tội ít lâu sau khi sinh ra, thì làm em thiệt mất ân sủng vô giá là được trở nên con cái Thiên Chúa.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1250).

10 Thứ Hai. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), trùm họ, tử đạo † 1840. St 28,10-22a ; Mt 9,18-26. X  23
11 Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. St 32,22-32 (Hr 32,23-33) ; Mt 9,32-38. Tr  24
12 Thứ Tư. Thánh Clêmentê Inhaxiô Delgado Y, giám mục, tử đạo † 1838; thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo † 1842; thánh Anê Lê Thị Thành (bà thánh Đê), giáo dân, tử đạo † 1841. St 41,55-57 ; 42,5-7.17-24a ; Mt 10,1-7. X  25
13 Thứ Năm. Thánh Henricô. St 44,18-21.23b-29 ; 45,1-5 ; Mt 10,7-15. X  26
14 Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục. St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23. X  27
15 Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục, tử đạo † 1838; thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), thầy giảng, tử đạo † 1855. St 49,29-32 ; 50,15-26a ; Mt 10,24-33. Tr  28
16 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23. (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

Đồng Chương + Hích chầu Thánh Thể.

X  29

GIÁO HUẤN SỐ 34

RỬA TỘI CHO THIẾU NHI (tt)

Các cha mẹ Kitô giáo nhận biết rằng, việc thực hành này cũng đi đôi với nhiệm vụ của họ là những người nuôi dưỡng sự sống mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho họ.

Việc Rửa Tội cho các thiếu nhi là một truyền thống rất xa xưa của Hội Thánh. Có những bằng chứng rõ ràng về truyền thống này từ thế kỷ thứ hai. Nhưng rất có thể ngay từ lúc các Tông Đồ bắt đầu rao giảng, khi có những gia đình mà “cả nhà” đều chịu Phép Rửa thì người ta cũng đã Rửa Tội cho cả các thiếu nhi.

 (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1251-1252).

17 Thứ Hai. Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34–11,1. X  30
18 Thứ Ba. Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, quân nhân, tử đạo † 1839. Xh 2,1-15a ; Mt 11,20-24. X  01   – 6
19 Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27. X  02
20 Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo. Thánh Giuse Diaz Sanjurjio An, giám mục, tử đạo, † 1857. Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30. X  03
21 Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 11,1012,14 ; Mt 12,1-8. X  04
22 Thứ Bảỵ. THÁNH NỮ MARIA  MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18. Tr  05
23 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánh Birgitta, nữ tu).

Bảo Sơn + Mai Thượng chầu Thánh Thể.

X  06

GIÁO HUẤN SỐ 35

ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI

Bí tích Rửa Tội là bí tích của đức tin. Nhưng đức tin cần đến cộng đoàn các tín hữu. Mỗi Kitô hữu chỉ có thể tin trong đức tin của Hội Thánh. Đức tin cần phải có để được chịu Phép Rửa, chưa phải là đức tin hoàn hảo và trưởng thành, nhưng là một khởi đầu cần được tăng trưởng. Hội Thánh hỏi người dự tòng hoặc người đỡ đầu: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa?” Và họ trả lời: “Con xin đức tin”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1253).

24 Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. Thánh Giuse Fernandez Hiền, linh mục, tử đạo † 1838. Xh 14,5-18 ; Mt 12,38-42. X  07
25 Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28. Đ  08
26 Thứ Tư. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, tử đạo † 1644 (Đ). Bảo trợ Giáo lý viên Việt Nam. Xh 16,1-5.9-15 ; Mt 13,1-9. (Lễ hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17). Tr  09
27 Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b ; Mt 13,10-17. X  10
28 Thứ Sáu. Thánh Garcia Sampedro Xuyên, giám mục, tử đạo † 1858. Xh 20,1-17 ; Mt 13,18-23. X  11
29

Thứ Bảy. Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

Tr  12
30 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1 V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44- 46). (Không cử hành lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Dũng Vi + Tử Đình chầu Thánh Thể.

X  13

 

GIÁO HUẤN SỐ 36

ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Đức tin của mọi người đã chịu Phép Rửa, cả thiếu nhi cả người thành niên, cần được tăng trưởng sau bí tích Rửa Tội. Vì vậy, hằng năm, trong đêm Canh thức Vượt Qua, Hội Thánh cử hành việc lặp lại các lời hứa Phép Rửa. Việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội mới chỉ đưa tới ngưỡng cửa của đời sống mới. Bí tích Rửa Tội là nguồn mạch của đời sống mới trong Đức Kitô, từ đó tuôn trào toàn bộ đời sống Kitô hữu.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1254).

31 Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục; thánh Emmanuen Lê Văn Phụng, trùm họ, tử đạo † 1859. Xh 32,15-24.30-34 ; Mt 13,31-35. Tr  14

 

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1