Giáo họ Tân Hương: Thiệp mời lễ tạ ơn khánh thành tháp chuông

Thiệp mời lễ tạ ơn khánh thành tháp chuông

Thi-p m-i khánh thành tháp chuông và thánh l- T- -n trùng tu nhà th- Giáo h- Tân H--ng - Giáo x- T- Nê

Lm. Fx Nguyễn Văn Huân