Giáo xứ Đồng Chương - Thường huấn Giáo lý viên, Huynh-Dự Trưởng

"Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút" (Mc 6, 31).

 Ngày 22/10, sau Thánh Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên, buổi thường huấn hàng tháng của các anh chị Giáo Lý Viên, Huynh – Dự Trưởng giáo xứ Đồng Chương đã được diễn ra với sự đồng hành của cha Giuse Trương Văn Tú.


Trong buổi thường huấn này, các anh chị đã được tĩnh tâm, cùng nhau chia sẻ Lời Chúa, học hỏi thêm về nhân bản, sư phạm Giáo Lý và các kĩ năng sinh hoạt.