Bổ nhiệm các cha trưởng ban và phụ trách các hội đoàn

 QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm các cha trưởng ban và phụ trách các hội đoàn

 

Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

Nhằm thiện ích mục vụ của cộng đoàn dân Chúa;

Sau khi tham khảo ý kiến quí cha,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm các cha trưởng ban và phụ trách các đoàn hội có tên trong danh sách ở trang sau.

Điều 2. Các cha trưởng ban và phụ trách các đoàn hội hoạt động theo qui định của Giáo Luật và Giáo Phận.

Điều 3. Nhiệm kì của các cha trưởng ban và phụ trách các đoàn hội là 3 năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.

Xin Chúa chúc lành cho quí cha.

DANH SÁCH LINH MỤC PHỤ TRÁCH

                 CÁC UỶ BAN  VÀ HỘI ĐOÀN BẮC NINH

 

STT

UỶ BAN/ HỘI ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2014-2017

  1                   

Huynh đoàn Đaminh Giáo dân

Cosma Hoàng Thanh Quốc

  2                   

Hội Gia Trưởng và Mân Côi

Giuse Trần Quang Vinh

  3                   

Giới trẻ và Sinh viên Công Giáo

Tomaso Nguyễn Văn Phùng(trưởng),

Gioan B. Dương Hoài Đức+Giuse Ngô Xuân Tín (phó)

  4                   

Hội Lòng Chúa thương xót

Giuse Nguyễn Hoàng Ân

  5                   

Hội Legio, Khôi Bình, Phaolô

Giuse Nguyễn Huy Tảo

  6                   

Phong trào Thiếu Nhi TT   

Giuse Đinh Đồng Ngôn

  7                   

Phong trào Cursillo

Đa minh Nguyễn Văn Kinh

  8                   

Ban Giáo sĩ-Chủng sinh

Giuse Nguyễn Đức Hiểu

  9                   

Ban Tu sĩ

Phêrô Nguyễn Văn Thủy

10                 

Ban Thánh Nhạc

Giuse Trần Quang Thu

11                 

Ban Giáo Lý Đức tin

Giuse Hoàng Văn Lịch

12                 

Ban Văn hoá

Đa minh Nguyễn Xuân Hùng

13                 

Ban Truyền thông Xã hội

Phanxico X. Nguyễn Văn Thắng

14                 

Ban Loan báo Tin Mừng

Gioakim Nguyễn Đức Thành

15                 

Ban Mục vụ Gia đình

Đa minh Nguyễn Quang Thiều(trưởng),

Phanxico X. Nguyễn Huy Liệu (phó)

16                 

Ban Công lí Hoà bình

Phanxico X. Nguyễn Đức Đại

17                 

Ban Caritas Bác ái Xã hội

Phanxico X. Bùi Quang Thuận

18                 

Ban Quản lí

Phanxico Nguyễn Đức Đại(trưởng),

Giankim Nguyễn Đức Thành+Giuse Nguyễn Văn Phong (phó)

19                 

Ban Phụng tự

Giuse Hoàng Trọng Hựu

20                 

Ban quản lý quỹ La Vang

Giuse Nguyễn Văn Khiêm

21                 

Ban Xây dựng

Phê-rô V. Chu Quang Hòa

Bắc ninh ngày 06 tháng 01 năm 2014  

                           (ấn ký)                                                                                                                                                                                                                       

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

          Giám mục Bắc Ninh

Tin liên quan