Các bài cử điệu mẫu của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13

Bấm vào đây xem các bài cử điệu mẫu của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13:

https://www.youtube.com/watch?v=CYhn2z4qt3E