Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật I mùa vọng

https://youtu.be/rnm75OJcvjs

https://youtu.be/w8kS4rs8XtM

Lm. Thái Nguyên