Thông báo việc thuyên chuyển linh mục

 

QuyetDinhThuyenChuyenLM

Hình ảnh quý cha:

Cha Hanh

IMG_1454

Cha Giuse Hoàng Trọng Hựu

Quan

IMG_1455

 

Văn Phòng

Tin liên quan