Suy niệm: Cơn cám dỗ phận người

CƠN CÁM DỖ PHẬN NGƯỜI

Chúa nhật đầu mùa Chay chúng ta lại được nghe 3 cơn cám dỗ của Chúa Giêsu: Cám dỗ về cơm bánh vật chất, cám dỗ về quyền lực danh vọng, cám dỗ về niềm tín thác vào Chúa. Những cơn cám dỗ không chỉ nhắm mục đích đặt giá trị vật chất lên trên giá trị tinh thần, đặt quyền lực lên trên nhân phẩm, mà nhất là đặt cái tôi của mình lên trên cả Thiên Chúa, muốn làm theo ý mình chứ không muốn lệ thuộc ý Chúa, mời Chúa đi chỗ khác chơi. Đây chính là cơn cám dỗ phận người khủng khiếp nhất trong thế giới hôm nay.

Các cơn cám dỗ đảo ngược những giá trị và vị thế đúng đắn sẽ dẫn đến phá hỏng các mối liên hệ tốt đẹp giữa người với người và giữa con người với Thiên Chúa. Nguyên do nền tảng gây bất công xã hội là bởi vì: người ta đặt giá trị vật chất lên trên giá trị tinh thần, đặt cái tôi của mình lên trên cả Thiên Chúa, lúc đó người ta sẽ bất chấp tất cả miễn sao có lợi cho riêng bản thân mình. Ôi, cơn cám dỗ phận người!

Phần Đức Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ nhờ trọn niềm tin yêu nơi Chúa Cha qua những Lời Kinh Thánh. Xin cho mỗi chúng ta yêu mến, ghi nhớ và sử dụng Lời Chúa như vũ khí chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ đầy hấp dẫn nhưng nguy hiểm chết người.

unnamed

TRUONG NGUYEN
Los Angeles, USA

Phone: +1(281)730-9268