Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 thường niên năm B

Loan báo Tin Mừng: Sứ mạng 5C

Phòng chống dịch bệnh Covid-19, mọi người cần thực hiện 5K. Đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu bảo môn đệ phải thực hiện sứ mạng 5C: Cộng tác, Chính Chúa, Cải đổi, Chữa lành, Can đảm.

  1. Cộng tác.Chúa sai các môn đệ đi chung hai người một để cộng tác với nhau. Cộng tác là cùng nhau, không cộng tác sẽ cãi nhau. Cộng tác làm cho gia đình gắn bó yêu thương, làm cho cộng đoàn hiệp nhất vững mạnh. Cộng tác là nét đẹp làm chứng cho Tin Mừng yêu thương.
  2. Chính Chúa.Tại sao Chúa sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ mà lại không mang tiền bạc, đồ đạc? Vì Chúa muốn các môn đệ mặc kệ chuyện vật chất, chỉ chú tâm vào việc thiết yếu là loan báo Tin Mừng. Điều cốt lõi của người môn đệ là cậy nhờ ơn Chúa chứ không phải cậy nhờ vật chất và sức riêng mình, là dấn thân vì lợi ích cho tha nhân chứ không phải lợi ích của bản thân.
  3. Cải đổi.Các môn đệ đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Sám hối là cải đổi đời sống nên giống Chúa mỗi ngày. Theo Chúa không chỉ là học những bài giáo lý, tin những tín điều Giáo hội dạy, mà là thay đổi đời sống giống Tin Mừng của Chúa.
  4. Chữa lành.Các môn đệ chữa lành bệnh tật cho nhiều người đau ốm. Thế giới ngày nay không chỉ cần được chữa lành bệnh thân xác như ung thư hay Covid-19, mà còn cần được chữa lành nhiều bệnh tật tinh thần nguy hiểm như ô uế, vô cảm, vô tín…
  5. Can đảm.Dọc theo dòng lịch sử, sứ mạng loan báo Tin Mừng luôn gặp nhiều khó khăn, chống đối, bách hại, nên cần nhiều can đảm, hy sinh, không chỉ đổ mồ hôi mà đổ cả máu nữa. Không can đảm thì chẳng dám đi loan báo Tin Mừng.

Xin cho mỗi người môn đệ Chúa “quyết liệt, triệt để” thực hiện sứ mạng 5C để Tin Mừng yêu thương của Chúa được loan báo muôn nơi. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường