Tam nhật vượt qua Chúa yêu ta quá

TAM NHẬT VƯỢT QUA CHÚA YÊU TA QUÁ

Thứ Năm Tiệc Ly, bằng tình yêu HẠ MÌNH, Chúa cúi xuống rửa chân các môn đệ, bằng tình yêu HẾT MÌNH, Chúa trao ban Mình Máu làm của ăn.

Thứ Sáu Thương Đau, bằng tình yêu HIẾN MÌNH, Chúa tự nguyện chịu chết cứu độ nhân loại.

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, bằng tình yêu HÓA MÌNH, Chúa phục sinh đem sự sống mới đời đời. Alleluia!

Thế nên, Tam Nhật Vượt Qua, Chúa mời gọi chúng ta sống bằng tình yêu vượt qua BẢN THÂN MÌNH để đến với Chúa và tha nhân. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường