Thiệp mời dự lễ làm phép nhà thờ Liễn Sơn – xứ Đại Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lm. Gabriel M. Vũ Xuân Tường