Đi theo tôi | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 4 tháng 6.2024

Mc 8,34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo sau tôi, phải chối bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi.

  1. Đi theo tôi’ – đường thập giá, con đường của người môn đệ, con đường dẫn Chúa Giêsu đến chỗ chịu đóng đinh rồi chết trên thập giá.