Vác thập giá mình | Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô, tuần 3 tháng 6.2024

Mc 8,34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo sau tôi, phải chối bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi.

Điều kiện để theo Chúa thứ 2: ‘Vác thập giá mình’ theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu vác thập giá: những lao nhọc vất vả, những đau khổ trong cuộc sống hằng ngày.