Thánh vịnh, đáp ca Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C – Lm. Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=R_KbNJWOmIk

Thánh Vịnh – Đáp Ca

https://www.youtube.com/watch?v=wFI-756Ns9s

Hiệp lễ: Hãy dọn đường Chúa

Lm. Thái Nguyên