Lịch phụng vụ 2024

Lịch tháng 10 -2024

THÁNG MƯỜI Cầu cho việc chia sẻ sứ vụ: Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho Giáo Hội tiếp tục duy trì đời sống hiệp hành...

Xem thêm
Lịch tháng 11-2024

THÁNG MƯỜI MỘT Ý cầu nguyện: Cầu cho những người bị mất con: Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người cha người mẹ...

Xem thêm
Lịch tháng 8-2024

THÁNG TÁM Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới: Chúng ta hãy cầu nguyện để những nhà lãnh đạo...

Xem thêm
Lịch tháng 9-2024

THÁNG CHÍN Ý cầu nguyện: Cầu cho tiếng kêu của trái đất được mọi người lắng nghe: Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong...

Xem thêm
Lịch tháng 7 -2024

THÁNG BẢY Ý cầu nguyện: Cầu cho việc mục vụ bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân, ban cho...

Xem thêm
Lịch tháng 5- 2024

THÁNG NĂM Ý cầu nguyện: Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh: Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ...

Xem thêm
Lịch tháng 6 – 2024

THÁNG SÁU Ý cầu nguyện: Cầu cho những người tị nạn: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người tị nạn, những người phải chạy trốn...

Xem thêm
Lịch tháng 4-2024

THÁNG TƯ Cầu cho vai trò của người phụ nữ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho phẩm giá và sự phong phú của người phụ nữ được...

Xem thêm
Lịch tháng 3- 2024

THÁNG BA Ý cầu nguyện: Cầu cho các vị tử đạo mới: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang hy sinh mạng sống vì Tin...

Xem thêm